دانلود بهبود ارتباطات نکاتی برای مدیران 20 ص

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود بهبود ارتباطات نکاتی برای مدیران 20 صرا مشاهده می نمایید
دانلود بهبود ارتباطات نکاتی برای مدیران 20 ص|40107817|tv

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

بهبود ارتباطات --- نکاتی برای مدیران تحقیقات نشان می دهند که مدیران بین 50 تا 80 درصد وقت خود را صرف برقراری ارتباط می کنند.
چرا که ارتباطات حیاتی ترین امر در سازمان می باشد.
بدون ارتباطات موثر عملکرد مدیران، نوآوری، درک مشتری و همکاری در امور بسیار ضعیف خواهد بود.
ارتباطات موثر سازمانی به سه چیز نیاز دارد: 1- همه کارکنان باید درک و مهارت مناسب در برقراری ارتباط خوب داشته باشند.
2 - ارتباطات سازمانی موثر نیازمند فرهنگی است که از ارتباطات موثر حمایت کند.
3- ارتباطات سازمانی موثر نیازمند توجه است.
نکاتی ویزه در برقراری ارتباط موثر برای مدیران: 1- درخواست فعالانه بازخورد درباره ارتباطات خود و ارتباطات درون سازمانی 2- ارزیابی درک و دانش ارتباطات خود 3- کار با کارکنان و تعریف چگونگی برقراری ارتباطات در سازمان .
توسه عمومی در خصوص: الف) چگونگی کنترل مخالفت ها ب) نحوه کار ارتباطات افقی ( کارمند با کارمند) ج) نحوه کار ارتباطات عمودی ( مدیر با کارمند، کارمند با مدیر ) د) نوع و زمان دسترسی به اطلاعات 4- توجه به فشارهای ساختاری سازمان و چگونگی تاثیر این فشارها بر ارتباطات 5-یادگیری درباره تکنیک های گوش دادن و استفاده موثر از این تکنیک ها 6-در نظر گرفتن یک مسئول برای بررسی ارتباطات.
فصل 1-ارتباط در سازمان مفهوم ارتباط ارتباط در لغت به معنی مشارکت در یک نظر و ایجاد رابطه برای انتقال یک خبر به کار رفته است.
از اواخر سالهای 1930 وپس از انتشار مقاله ای تحت عنوان(اطلاعات یک مسعله ی اندیشه است)به مرور اندیشمندان درصدد بررسی ارتباطات از طریق ریاضیات برآمدند.
رفته رفته مفهوم ارتباطات به فرایند اطلاعات تبدیل شد.
متعاقب این امر(سیبرنتیک)عنوان شد که آن عبارت است از مجموعه تعوریهای مربوط به قانونمند ساختن انتقال و دریافت یک خبر بین انسان و ماشین.
ارتباطات و اطلاعات به عنوان اساس هستی انسانها مطرح شده است.
چونکه بدین وسیله مکنونات،خواسته ها،نظرات،از فردی به فردی منتقل و درنتبجه نیازها رفع میشود.
بدین گونه بقای حیات انسانی فراهم میگردد.
با توجه به آنچه که بیان شد میتوان گغت که در ایجاد ارتباط دو طرف وجود دارد.
طرفی که اطلاعات را منتقل میکند و طرفی که اطلاعات را دریافت میدارد و با درک خود آن را تفسیر میکند و نسبت به آن واکنش نشان میدهد.
ملاحظه میشود که در ارتباط بر اساس داد و ستد داده و ستانده اطلاعات جریانی بین دو یا چند نفر بوسیاه کلام،علامت،اصطلاحات و رمزها در راستای تفهیم یک خبر رسمی یا غیر رسمی برقرار میشود.
ارتباطات با اطلاعات تفاوت دارد.
چون ارتباطات برای دریافت اطلاعات،وسیله قرار میگیرد.
بطور مثال:فرادستی با فرودستی ارتباط برقرار میکند،تا اطلاعات یا اخباری را به او منتقل کند،ملاحظه مبشودکه ارتباطات، وسیله انتقال پیام درسازمان است.
تا بدین گونه تغییرات مطلوب در سازمان بوجود آید.
ارتباطات در سازمانهابه صورت اجباری و تمایلی بوجود می اید.
در ایجاد نوع اول،